Diversen

Het Reglement voor de Petanquesport (RPS) is gewijzigd per 1 januari 2021. De wijzigingen in het RPS behelzen in veel gevallen verplaatsing van tekst of herformulering (met het doel een en ander duidelijker te maken). Van de inhoudelijke wijzigingen heeft de reglementencommissie een overzicht gemaakt. De wijzigingen en verdere informatie over het RPS zijn te raadplegen op de pagina van de Reglementen en formulieren. Allereerst hieronder nog een korte toelichting.

De reglementencommissie heeft naast de vertaling van het nieuwe RPS gezorgd voor nog een tweetal documenten. Namelijk een document met een overzicht van de wijzigingen in het RPS en de bijbehorende artikelen. Daarnaast een document met in de kleur de weergave welke delen van artikelen zijn vervallen, vervangen of nieuw zijn. Het RPSPlus en het Toernooireglement Petanque (TRP) met de bijbehorende bijlagen moeten nog worden aangepast aan de hand van de wijzigingen in het RPS. Daar wordt aan gewerkt en zodra daar verdere informatie over is dan wordt het gecommuniceerd middels de NLPetanque nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte blijven van alle wijzigingen in het RPS, eventuele toelichtingen en vernemen zodra het RPSPlus is aangepast? Abonneer je dan vrijblijvend op de NLPetanque nieuwsbrief. Alle gediplomeerde functionarissen (scheidsrechters, wedstrijdleiders, trainers en basis instructeurs petanque) zijn eenmalig geïnformeerd per e-mail, indien een e-mailadres is genoteerd in de ledenadministratie. Vanaf heden worden wijzigingen, toevoegingen en andere zaken met betrekking tot de reglementen uitsluitend gecommuniceerd via de nieuwsbrief. Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief.

Klik hier om naar de pagina te gaan met het nieuwe RPS, het overzicht van de wijzigingen en alle andere reglementen.

 1. Ga voor IPhone naar de App store en voor andere telefoons (Samsung, Huawei etc.) naar de Google Playstore.
 2. Ga naar het zoekveld.
 3. Type NJBB in en klik op zoeken.
 4. Download de NJBB Scanapp.
 5. Wanneer het downloaden gereed is, open de NJBB Scanapp.
 6. Het is van belang om een nieuw account aan te maken. Klik op de groene knop ‘Ik ben nieuw hier’.
 7. Vul je e-mailadres in wat ook in de ledenadministratie staat en kies een wachtwoord.
 8. Klik vervolgens op Account aanmaken.
 9. Je krijgt vervolgens op het opgegeven e-mailadres een e-mail. Je kan middels de e-mail je account bevestigen. Klik op de blauwe tekst Account bevestigen in de e-mail. Let op, wanneer je geen e-mail ontvangt, staat je e-mailadres niet of niet juist in de ledenadministratie. Neem dan contact op met de ledenadministrateur van de vereniging.
 10. Je krijgt vervolgens te zien dat de verificatie is gelukt en in de app te zien dat je account is bevestigd.
 11. Na het inloggen moet de app even laden en kom je in Overzicht terecht.
 12. Klik vervolgens link bovenaan op de drie streepjes.
 13. Je komt nu in het menuoverzicht. Onder je naam en initialen staan drie icoontjes. Het derde icoontje zijn vier blokjes. Klik hierop.
 14. 14.Nu word je persoonlijke QR-code getoond.
 15. 15.Let op, de digitale licentie van één speler kan eenmaal per dag worden gescand.

2020-05-08-Protocolverantwoordsporten.pdf 1

NPC   Voormulieren  2020 / 2021

Kopie van Aanvraagformulier dispensatie baanafmetingen

Kopie van Opgavenformulier NPC 2020-2021

2020-02-19 – Procedure inschrijven NPC

Richtlijn voor besluitvorming binnen de vereniging i.v.m. maatregelen coronavirus 18 maart 2020

door: Arthur van der Hoeff

Veel verenigingen hebben in de komende weken een Algemene vergadering (ALV) gepland. Maar de door het kabinet afgekondigde maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus maken het voor verenigingen echter voorlopig niet mogelijk om bijeenkomsten en vergaderingen te organiseren.

We hebben momenteel te maken met een extreem uitzonderlijke situatie. Niemand weet ook nog hoe lang dit gaat duren. In deze situatie kan artikel 8 lid 2 van Boek 2 BW worden toegepast. Dit artikel zegt dat een krachtens de wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluiten geldende regel niet van toepassing is voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Samenvattend (richtlijnen)
Gedurende de tijd dat als gevolg van de door het kabinet voorgeschreven maatregelen in verband met het coronavirus geen vergaderingen kunnen worden gehouden kunnen de volgende richtlijnen worden aangehouden:

 • Bestuursleden waarvan termijn afloopt blijven aan tot eerstvolgende ALV;
 • Bestuur behandelt alleen lopende zaken en stelt ingrijpende beslissingen waarvoor besluitvorming door ALV noodzakelijk is zo veel mogelijk uit;
 • Bestuursvergaderingen en stemmen door bestuursleden gebeuren digitaal. Indien statuten anders voorschrijven gebeurt dit met een beroep op artikel 2.8 lid 2 BW (redelijkheid en billijkheid);
 • Leden ontvangen bericht over uitstel ALV tot nader bericht;
 • Indien leden komen met een verzoek tot een reguliere ALV, dan wordt door het bestuur nogmaals een afweging gemaakt of het gelet op de omstandigheden redelijk is om toch een ALV te houden; Oproep voor ALV indien het houden van een ALV noodzakelijk is gelet op te nemen belangrijke besluiten, of indien een verzoek van het benodigde aantal leden daartoe redelijk moet worden geacht; Beraadslaging en besluitvorming in de ALV uitvoeren door middel van digitale tool. Als statuten daarin niet voorzien gebeurt dit met een beroep op artikel 2.8 lid 2 BW; Tijdens de vergadering een zeer beperkt aantal bestuursleden daadwerkelijk aanwezig (waaronder de voorzitter en secretaris, met gepaste afstand tot elkaar) en overige leden uitsluitend deelnemend aan de vergadering op afstand. Geheel digitale ALV alleen als het zelfs niet meer mogelijk is om met een zeer klein aantal personen in vergadering bijeen te komen, met een beroep op artikel 2.8 lid 2 BW.

Aanbeveling voor de toekomst: aanpassing statuten met toevoeging bepalingen voor digitale

N.B. In verband met het coronavirus is het districtskampioenschap geannuleerd!

Zie ook de berichten op njbb.nl/coronavirus/.

Op deze plek en op onze Facebookpagina NJBBwest  zullen we iedereen op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

De NJBB heeft kennis genomen van de persconferentie van de Brabantse Veiligheidsregio’s op 10 maart jl., waarbij Brabanders is opgeroepen om ‘zeven dagen sociale onthouding’ in acht te nemen. Het advies hierbij luidde: “Ga even geen nieuwe sociale contacten aan en wees terughoudend met bestaande sociale contacten”. De burgermeesters van de veiligheidsregio’s in Noord-Brabant hebben onder andere evenementen met meer dan 1.000 mensen verboden.

Komend weekend geen NPC wedstrijden en districtskampioenschappen

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Noord-Brabant heeft NOC*NSF op 11 maart alle sportbonden geadviseerd gevolg te geven aan de oproep van de Veiligheidsregio’s. Het bondsbestuur heeft er, gezien de hogere gemiddelde leeftijd en het hoge risicoprofiel van de leden van de verenigingen van de NJBB, bewust voor gekozen om een maatregel te nemen welke verder gaat dan het advies van de Veiligheidsregio’s Noord-Brabant.

Binnen de NJBB is besloten om alle NPC wedstrijden en districtskampioenschappen tot en met maandag 16 maart af te gelasten. Deze maatregel geldt voor alle wedstrijden in het kader van de Nationale Petanque Competitie (NPC) in geheel Nederland en de Districtskampioenschappen Tête-à-tête in de districten Zuidwest en Zuid.

Deze maatregel heeft uiteraard gevolgen voor het verdere verloop van de NPC en de organisatie van de districtskampioenschappen. In de loop van maandag 16 maart volgt een bericht waarin wordt aangegeven hoe dit zal worden georganiseerd.

Regionale toernooien

Naast de NPC wedstrijden en de districtskampioenschappen staan er voor komend weekend vier toernooien op de toernooikalender. De organisatie van deze toernooien ligt in handen en is de verantwoordelijkheid van de organiserende verenigingen. Deze verenigingen wordt geadviseerd om een goede afweging te maken over het wel of niet door laten gaan van het toernooi dat zij organiseren.

 

Het district beschikt over promotiemateriaal

NJBB district West

Contact districtsteam West

Voor vragen of informatie over competities en kampioenschappen, neem contact op met de coördinator wedstrijdzaken: wedstrijd-west@njbb.nl

Voor overige zaken, neem contact op met districtsteam West via west@njbb.nl