Diversen

lesboulistes

2020-05-08-Protocolverantwoordsporten.pdf 1

NPC   Voormulieren  2020 / 2021

Kopie van Aanvraagformulier dispensatie baanafmetingen

Kopie van Opgavenformulier NPC 2020-2021

2020-02-19 – Procedure inschrijven NPC

 

Richtlijn voor besluitvorming binnen de vereniging i.v.m. maatregelen coronavirus 18 maart 2020

door: Arthur van der Hoeff

Veel verenigingen hebben in de komende weken een Algemene vergadering (ALV) gepland. Maar de door het kabinet afgekondigde maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus maken het voor verenigingen echter voorlopig niet mogelijk om bijeenkomsten en vergaderingen te organiseren.

We hebben momenteel te maken met een extreem uitzonderlijke situatie. Niemand weet ook nog hoe lang dit gaat duren. In deze situatie kan artikel 8 lid 2 van Boek 2 BW worden toegepast. Dit artikel zegt dat een krachtens de wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluiten geldende regel niet van toepassing is voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Samenvattend (richtlijnen)
Gedurende de tijd dat als gevolg van de door het kabinet voorgeschreven maatregelen in verband met het coronavirus geen vergaderingen kunnen worden gehouden kunnen de volgende richtlijnen worden aangehouden:

  • Bestuursleden waarvan termijn afloopt blijven aan tot eerstvolgende ALV;
  • Bestuur behandelt alleen lopende zaken en stelt ingrijpende beslissingen waarvoor besluitvorming door ALV noodzakelijk is zo veel mogelijk uit;
  • Bestuursvergaderingen en stemmen door bestuursleden gebeuren digitaal. Indien statuten anders voorschrijven gebeurt dit met een beroep op artikel 2.8 lid 2 BW (redelijkheid en billijkheid);
  • Leden ontvangen bericht over uitstel ALV tot nader bericht;
  • Indien leden komen met een verzoek tot een reguliere ALV, dan wordt door het bestuur nogmaals een afweging gemaakt of het gelet op de omstandigheden redelijk is om toch een ALV te houden; Oproep voor ALV indien het houden van een ALV noodzakelijk is gelet op te nemen belangrijke besluiten, of indien een verzoek van het benodigde aantal leden daartoe redelijk moet worden geacht; Beraadslaging en besluitvorming in de ALV uitvoeren door middel van digitale tool. Als statuten daarin niet voorzien gebeurt dit met een beroep op artikel 2.8 lid 2 BW; Tijdens de vergadering een zeer beperkt aantal bestuursleden daadwerkelijk aanwezig (waaronder de voorzitter en secretaris, met gepaste afstand tot elkaar) en overige leden uitsluitend deelnemend aan de vergadering op afstand. Geheel digitale ALV alleen als het zelfs niet meer mogelijk is om met een zeer klein aantal personen in vergadering bijeen te komen, met een beroep op artikel 2.8 lid 2 BW.

Aanbeveling voor de toekomst: aanpassing statuten met toevoeging bepalingen voor digitale

 

N.B. In verband met het coronavirus is het districtskampioenschap geannuleerd!

Zie ook de berichten op njbb.nl/coronavirus/.

Op deze plek en op onze Facebookpagina NJBBwest  zullen we iedereen op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

 

De NJBB heeft kennis genomen van de persconferentie van de Brabantse Veiligheidsregio’s op 10 maart jl., waarbij Brabanders is opgeroepen om ‘zeven dagen sociale onthouding’ in acht te nemen. Het advies hierbij luidde: “Ga even geen nieuwe sociale contacten aan en wees terughoudend met bestaande sociale contacten”. De burgermeesters van de veiligheidsregio’s in Noord-Brabant hebben onder andere evenementen met meer dan 1.000 mensen verboden.

Komend weekend geen NPC wedstrijden en districtskampioenschappen

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Noord-Brabant heeft NOC*NSF op 11 maart alle sportbonden geadviseerd gevolg te geven aan de oproep van de Veiligheidsregio’s. Het bondsbestuur heeft er, gezien de hogere gemiddelde leeftijd en het hoge risicoprofiel van de leden van de verenigingen van de NJBB, bewust voor gekozen om een maatregel te nemen welke verder gaat dan het advies van de Veiligheidsregio’s Noord-Brabant.

Binnen de NJBB is besloten om alle NPC wedstrijden en districtskampioenschappen tot en met maandag 16 maart af te gelasten. Deze maatregel geldt voor alle wedstrijden in het kader van de Nationale Petanque Competitie (NPC) in geheel Nederland en de Districtskampioenschappen Tête-à-tête in de districten Zuidwest en Zuid.

Deze maatregel heeft uiteraard gevolgen voor het verdere verloop van de NPC en de organisatie van de districtskampioenschappen. In de loop van maandag 16 maart volgt een bericht waarin wordt aangegeven hoe dit zal worden georganiseerd.

Regionale toernooien

Naast de NPC wedstrijden en de districtskampioenschappen staan er voor komend weekend vier toernooien op de toernooikalender. De organisatie van deze toernooien ligt in handen en is de verantwoordelijkheid van de organiserende verenigingen. Deze verenigingen wordt geadviseerd om een goede afweging te maken over het wel of niet door laten gaan van het toernooi dat zij organiseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-02-04 – Presentatie KPMG brancherapport sport

 

 

 

 

Het district beschikt over een aantal promotie materiaal

NJBB district West

Contact districtsteam West

Voor vragen of informatie over competities en kampioenschappen, neem contact op met de coördinator wedstrijdzaken: wedstrijd-west@njbb.nl

Voor overige zaken, neem contact op met districtsteam West via west@njbb.nl