Tuchtrecht

NLpetanque is het sportplatform van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB), dus volgen we het tuchtrecht opgesteld door de NJBB.

Strafrecht versus tuchtrecht

In de sport is sprake van tuchrecht, maar af en toe komt ook het sportrecht ter sprake. Wat is het verschil? Bij het strafrecht is de overheid de initiërende partij. Het gaat daarbij om de vraag of betrokkene zich wel of niet aan een voor iedereen geldende gedragsnorm heeft gehouden. Tuchtrecht is een onderdeel van het verenigingsrecht, en betreft het sanctioneren van gedrag in een specifieke groep (een sportvereniging, of de vereniging van registeraccountants of van medisch specialisten). Tuchtrecht is alleen van toepassing als beide partijen onderworpen zijn aan het tuchtrecht. Een geschil tussen een lid van een sportvereniging of sportbond en een buitenstaander (geen lid) kan dus niet via het tuchtrecht worden beslecht.

Antidopingregels komen alleen in de sport voor. Deze gelden dus niet voor iedereen. In Nederland is het gebruik van doping niet strafbaar volgens het strafrecht, maar wel volgens het tuchtrecht van sportbonden. In sommige gevallen is tuchtrecht wel van toepassing (beide partijen vallen onder het verenigingsrecht), maar is de handeling en overtreding dusdanig ernstig (zoals in het geval van het schoppen van een grensrechter), dat ook het openbaar ministerie zich met de zaak inlaat en de zaak ook onder het strafrecht komt. In dit bepaalde geval sanctioneert de NJBB de eventuele betrokkenen en bijvoorbeeld de vereniging van de betrokkenen, en worden de verdachten berecht vanuit het strafrecht.

Tuchtrecht bij de NJBB

Overtreding van het dopingreglement
Met name vanwege de complexe juridische en medische aspecten van dopingzaken en de financiële consequenties die daaraan verbonden kunnen zijn, is het voor veel sportbonden niet meer goed mogelijk om hiervoor eigen juristen in te zetten. Daarom heeft de NJBB de behandeling van tuchtzaken uitbesteed aan het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR). Dit is statutair vastgelegd. Het ISR is een stichting en vraagt een volwaardige vergoeding voor de uit te voeren rechtszittingen en beraadslagingen van de raadskamer. Gelet op deze vaak niet geringe kosten dient zorgvuldig afgewogen te worden welke zaken worden doorgestuurd naar het ISR en welke zaken door bemiddeling worden opgelost. De beslissing of een tuchtzaak wordt doorgeleid naar het ISR ligt in handen van de directeur van de NJBB.

Overtreding van wedstrijdregels
Bij Petanque is het aantal geschillen dat direct te maken heeft met de sport gelukkig zeer gering. Over het algemeen worden deze geschillen direct door de wedstrijdleider beslist. Deze geschillen worden dan ook nooit ter behandeling doorgestuurd naar het ISR.

Seksuele intimidatie
De behandeling van tuchtzaken of civielrechtelijke zaken op het gebied van seksuele intimidatie vragen een specifieke afhandeling. Verenigingen wordt geadviseerd om in de vereniging een vertrouwenscontactpersoon te benoemen die als aanspreekpunt kan optreden voor slachtoffers maar ook voor beklaagden, en die een functie kan vervullen als meldpunt of vraagbaak omtrent seksuele intimidatie. De vertrouwenscontactpersoon neemt in voorkomende gevallen niet zelf het initiatief om gevallen van seksuele intimidatie te behandelen, maar laat dit over aan daartoe opgeleide vertrouwenspersonen van NOC*NSF.

Binnen de NJBB zijn XXX en XXX de vertrouwenscontactpersonen. Zij hebben de taak om betrokkenen adequaat te informeren en door te verwijzen naar een vertrouwenspersoon van NOC*NSF. De vertrouwenspersonen van NOC*NSF zijn bevoegd en bekwaam om betrokkenen te begeleiden en klachten zorgvuldig af te handelen, dan wel door te geleiden naar een civielrechtelijke procedure.

Klachtenregeling
Voor klachten over leden van het bestuur, directeur, medewerkers bondsbureau en vrijwilligers van de NJBB, is een afzonderlijke klachtenregeling opgesteld. In alle overige gevallen waarbij sprake is van geschillen tussen leden van de NJBB en waarbij het tuchtrecht van toepassing is, zal per geval worden beoordeeld op welke wijze tot een oplossing wordt gekomen.

Gerelateerde documenten

Infographic NOC*NSF Sexuele Intimidatie

Infographic NOC*NSF Sexuele Intimidatie