Privacyverklaring

NLpetanque is het sportplatform van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB), gevestigd aan Kelvinbaan 48, 3439 MT in Nieuwegein. De NJBB is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Kelvinbaan 48
3439 MT Nieuwegein
+31 30 2020145
info@njbb.nl
www.njbb.nl

Definities
Persoonsgegevens
Elk gegeven over een levend en geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Verwerking van persoonsgegevens
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

Bijzonder persoonsgegevens
Een persoonsgegeven dat iets zegt over iemand zijn godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid of zijn gezondheid;

Betrokkene
Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger. In dit reglement gaat het om de verenigingsleden;

Wettelijk vertegenwoordiger
Indien de betrokkene de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, wordt de betrokkene vertegenwoordigd door zijn wettelijk vertegenwoordiger. Meestal zal dit een ouder zijn maar het kan hier ook gaan om een voogd;

Verwerkingsverantwoordelijke
Degene die beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt waarom en hoe bepaalde gegevens wel of juist niet worden gebruikt;

Verwerker
Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

Derde
Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;

NJBB
De verantwoordelijke instelling / bevoegd gezag.

De NJBB hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de wetgeving mag de NJBB alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. De NJBB hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • De totstandkoming en/of uitvoering van een (lidmaatschaps)overeenkomst: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
 • De naleving van de wettelijke plichten: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de NJBB onderworpen is;
 • De gerechtvaardigde belangen van de NJBB: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is om activiteiten dan wel dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • De door een betrokkene gegeven ondubbelzinnige toestemming voor het verwerken van zijn persoonsgegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
De NJBB is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat de NJBB de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u.

De NJBB verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. De NJBB verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door de NJBB:

 • het direct contact met u opnemen;
 • het toesturen van het bondsblad Petanque;
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributie- en licentiegelden of andere vergoedingen;
 • het aanmaken van licentiepassen;
 • het organiseren en faciliteren van opleidingen;
 • het uitvoeren van de administratie;
 • het uitvoeren van het tuchtrecht;
 • het verzenden van onze nieuwsbrieven NLPetanque en Nieuwsbouletin. Onze nieuwsbrieven worden alleen toegezonden als u zich hiervoor heeft aangemeld.

Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen van de NJBB, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere nieuwsbrief die de NJBB verstuurt.

Website en cookies
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.
Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer.

Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens
De NJBB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De NJBB zorgt dat medewerkers niet meer inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk.

Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging. Daarbij houdt de NJBB rekening met de concrete risico’s die van toepassing kunnen zijn op de verwerkte persoonsgegevens.

Iedereen die binnen de NJBB betrokken is bij verwerking van persoonsgegevens, en daarbij de beschikking krijgt over persoonsgegevens die vertrouwelijk zijn of geheim moeten worden gehouden, en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die persoonsgegevens daarvan.

Uitwisseling van persoonsgegevens
In beginsel worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met derden, tenzij hiervoor een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld voor het aanleveren van gegevens bij NOC*NSF en verstrekken van gegevens aan de leveranciers van het bondsblad en de licentiepassen) of één van de andere grondslagen aanwezig is.

Een beperkte set gegevens (postcode, geboortedatum, geslacht, sportbond en vereniging) wordt door de NJBB doorgegeven aan NOC*NSF. Deze gegevens worden louter gebruikt voor statistische doeleinden. NOC*NSF heeft deze statistieken nodig voor de bedrijfsvoering en beleidsvorming. De gegevens zullen nooit worden gebruikt om u specifiek te benaderen. Mocht u niettemin bezwaren tegen deze doorgifte hebben, dan kunt u daartegen gemotiveerd bezwaar maken bij de NJBB en/of NOC*NSF.

Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de NJBB of wanneer de NJBB hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

De NJBB zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verdelen of op een andere manier commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Bewaren van persoonsgegevens
De NJBB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, en in elk geval zo als specifieke regelgeving vereist

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de NJBB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@njbb.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Wijziging van het privacy beleid
De NJBB past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacy statement worden opgenomen. De NJBB raadt u dan ook aan het Privacy statement regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de NJBB er alles aan doen om u per e-mail en via de websites te informeren.